Ερώτηση προτεραιότητας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την μετατροπή του ιστορικού ναού της Αγίας Σοφίας της Τραπεζούντας στην Τουρκία σε τζαμί, κατέθεσε η επικεφαλής των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Μαριέττα Γιαννάκου. Με την ερώτηση της η Ελληνίδα ευρωβουλευτής, συνδέει τη συγκεκριμένη απόφαση με την προσπάθεια των τουρκικών αρχών για την ενίσχυση του ισλαμικού χαρακτήρα της γείτονος χώρας και ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει άμεσα δράση για την  προστασία όλων των ιστορικών και θρησκευτικών μνημείων της Βυζαντινής…
Υπάρχει τρόπος να φαίνονται ομορφότερα;
Το πεπτικό μας σύστημα αποτελεί ένα από τα πιο
Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Εκδ. ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΣΕΙΡΑ: ΄΄ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΝΑΜΑΤΑ΄΄ 2013 Ὅταν ξεκίνησε ἡ συζήτηση γιὰ τὴν ἔκδοση ἑνὸς βιβλίου γιὰ τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο, οἱ ἐρωτήσεις ἦταν πάρα πολλές. Γιατί ἕνα ἀκόμη βιβλίο γιὰ τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο; Γιατί ἕνα βιβλίο ποὺ νὰ ἀναφέρεται στὸν μέγιστο τῶν Ἑλλήνων καὶ νὰ ἀπευθύνεται σὲ νέους; Γιατί μία ἔκδοση πού σχετίζεται μὲ ἕνα θέμα πού ἔχει «ξεχασθεῖ;». Ποιὸς θὰ ἀσχοληθεῖ καὶ θὰ διαβάσει γιὰ τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο;      Ὁ χρόνος κύλησε ἀναζητώντας ἀπαντήσεις, ἐνῶ οἱ διαπιστώσεις δημιουργοῦσαν νέα κενὰ καὶ ὁλοένα καὶ νέα ἐρωτήματα.      Στὴν πορεία προέκυψαν δύο σημαντικὰ δεδομένα: Τὸ πρῶτο ἦταν καὶ εἶναι ἡ οἰκονομικὴ κρίση, ἡ ὁποία συνδυάσθηκε μὲ αἱματηρὲς θυσίες τοῦ λαοῦ μας, μὲ ἀνατροπὲς στὴν κοινωνία μας, ἀλλὰ καὶ μὲ σενάρια «ἐξαφάνισης» τῆς Ἑλλάδας μέσω της  χρεοκοπίας. Πολλοὶ ἔδωσαν τὶς δικές τους ἑρμηνεῖες γιὰ τὰ αἴτια τῆς κρίσης, ἀλλὰ ὅλοι συμφώνησαν στὸ ἑξῆς: Ὅτι ἡ κρίση εἶναι κυρίως πνευματικὴ. Ἀρκετοὶ ἐπίσης πρότειναν λύσεις οἰκονομικοῦ, πολιτικοῦ, συστημικοῦ, καθεστωτικοῦ προσανατολισμοῦ, ἀλλὰ σχεδὸν ὅλοι εἶπαν ὅτι λείπει ὁ ἡγέτης, οἱ ἡγέτες. Τόσο στὴν Ἑλλάδα, ὅσο καὶ στὴν Εὐρώπη, ἀκόμη καὶ στὸν πλανήτη. Τὸ δεύτερο δεδομένο ἀφορᾶ τὸ ζήτημα τῆς Μακεδονίας, ὅπως αὐτὸ ἐξελίσσεται στὸν χρόνο καὶ στὸν χῶρο. Οἱ ἀρχικὲς «προσδοκίες» γιὰ ἀμνησία τοῦ κοινωνικοῦ σώματος διαψεύσθηκαν, ἐνῶ οἱ προτροπές, ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸ καὶ τὸ ἐξωτερικό, γιὰ σύνεση καὶ ἀποδοχὴ τῆς προπαγάνδας καὶ τοῦ ψεύδους, δὲν βρῆκαν πρόσφορο ἔδαφος στὸν ἑλληνικὸ λαό.      Στὴν συνέχεια τὸ ζήτημα τῆς Μακεδονίας κορυφώθηκε ἔχοντας κατὰ κύριο λόγο ἐμφανίσει πολιτικὰ χαρακτηριστικά. Οἱ συνεχεῖς ἀναγνωρίσεις τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων μὲ τὸ ὅνομα «Μακεδονία» δημιούργησαν ἕνα ἀσφυκτικὸ πλαίσιο στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία, ποὺ ἐνισχύθηκε τεχνηέντως (καὶ) ἀπὸ ἑλλαδικοὺς κύκλους οἱ ὁποῖες ἐνίσχυσαν τὸ κλίμα φοβίας καὶ ἡττοπάθειας. Ἡ χρησιμοποίηση ἐκβιαστικῶν ἐρωτημάτων διλημματικοῦ χαρακτήρα ἦταν ὁ κύριος μοχλὸς πιέσεως στὸν ἑλληνικὸ λαό, τόσο στὴν Ἑλλάδα ὅσο καὶ τὴν Διασπορά. Ἐπιπλέον ἡ συνεχὴς προπαγάνδα ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν Σκοπίων ὁδήγησε σὲ φαραωνικοῦ τύπου κατασκευὲς (ἄγαλμα Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, «ἀρχαιολογικὸ πάρκο» κ.λπ.), σὲ ἀνίερες συμμαχίες (ΗΠΑ, Τουρκία κ.λπ.), ἐνῶ τὸ πεδίο ποὺ ἄνοιξε μὲ τὴν ἀπόφαση τοῦ Διεθνοῦς Δικαστηρίου τῆς Χάγης γιὰ τὴν στάση τῆς Ἑλλάδας, δημιούργησε νέα δεδομένα.      Ἔτσι, τὸ βιβλίο γιὰ τὸν  Μέγα Ἀλέξανδρο, ἀφοῦ προσπαθεῖ νὰ ἀπαντήσει στοὺς ἀρχικούς του στόχους, καθώς ἀπευθύνεται σὲ νέους, ἔχει νὰ ἀπαντήσει καὶ σὲ νέα ἐρωτήματα ποὺ ἔχουν προκύψει: ἐθνικῆς, οἰκονομικῆς καὶ κοινωνικῆς αὐτοτέλειας καὶ ἐπιβιώσεως, προσωπικῆς καὶ συλλογικῆς ἀξιοπρέπειας, ἡγεσίας καὶ ἱστορικῆς ἀλήθειας.      Τὸ βιβλίο ἀσχολεῖται μὲ τὸν βίο καὶ τὴν πορεία τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καὶ προσπαθεῖ νὰ τοποθετήσει ξανά με σύγχρονους όρους το αξιακό βάρος   τοῦ Ἕλληνα ἡγέτη. Δίνει τοὺς βασικοὺς σταθμοὺς τῆς ζωῆς καὶ τῆς δραστηριότητάς του μὲ πολιτικές, στρατηγικές, στρατιωτικές, κοινωνικές, οἰκονομικές, πολιτιστικές, ἀξιακὲς καὶ πνευματικὲς διαστάσεις.      Δίνει τὸ πρότυπο ζωῆς καὶ ἀνθρώπινου χαρακτήρα, ἁπλότητας καὶ σεμνότητας, μετριοφροσύνης καὶ γνώσεως τῆς θνητότητας καὶ ταυτόχρονα σεβασμοῦ στὸ θεῖο καὶ τὴν πίστη καὶ τὴν συνέχεια τοῦ ἀνθρώπου.      Δίνει τὴν προσωπικότητα τοῦ ἡγέτη ποὺ ἐνέπνευσε φίλους, συμπολεμιστὲς καὶ ἐχθροὺς καὶ συνεχίζει νὰ ἐμπνέει χιλιάδες χρόνια μετὰ τὸν θάνατό του ἀμέτρητους ἀνθρώπους σὲ ὅλον τὸν κόσμο. Καὶ ἡ ἔμπνευση αὐτὴ συνδυάζει τὴν γνώση περὶ συνέχειας καὶ ἄμεσης σχέσης μὲ τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο. Ὡς φυσικοί, ἱστορικοὶ καὶ πολιτισμικοὶ ἀπόγονοι ἑνὸς ἀνθρώπου – προτύπου ἡγέτη.      Τὸ βιβλίο εἶναι μία ἀπάντηση, στὸ ἐρώτημα περὶ ὑπάρξεως συμβόλων καὶ ἡγετῶν. Ἀποτελεῖ καὶ ἔνα  ἀντίδοτο στὴν προπαγάνδα. Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος  εἶναι μία πρόταση γιὰ τὴν σημερινὴ χρονικὴ συγκυρία ὅπου τὰ βαθιὰ οἰκονομικὰ προβλήματα συναντοῦν τὴν ἀνυπαρξία πολιτικῆς, πολιτισμικῆς, πνευματικῆς καὶ ἱστορικῆς τους ἑρμηνείας. Αὐτὴν τὴν ἑρμηνεία ποὺ ἔδωσε ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος καὶ συνεχίζει μέχρι σήμερα νὰ δίνει μὲ τὸν λόγο του καὶ τὸ πρότυπο ἡγεσίας καὶ ἀνθρώπου ποὺ ἐξέπεμψε. Το βιβλίο σε επιμέλεια Θεοφάνη Μαλκίδη, μπορείτε να το προμηθευτείτε δωρεάν από την ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Μοναστηρίου 225,  Μενεμένη, 54628 τηλ: 2310552207, τηλεομοιότυπο: 2310552209 contact@enromiosini.gr Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
«Η κατάσταση για τη χώρα, την οικονομία και τους πολίτες έχει καταστεί, δυστυχώς, ξανά ιδιαίτερα κρίσιμη» τόνισε ο Ευάγγελος Βενιζέλος σε δηλώσεις του λίγη ώρα μετά τη σύσκεψη των αρχηγών και την εμπλοκή στις διαβουλεύσεις. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος ανακοίνωσε πως θα ενημερώσει για τις εξελίξεις τα όργανα του κόμματος, άσκησε κριτική για τους χειρισμούς που έγιναν από πλευράς ΝΔ και πρωθυπουργού, με αιχμή το θέμα της ΕΡΤ, ενώ άφησε σαφείς αιχμές για τη στάση της ΔΗΜΑΡ, την οποία κάλεσε «να μετάσχει στην επαναθεμελίωση κυβερνητικής συνεργασίας». Ο κ. Βενιζέλος ξεκαθάρισε πως το ΠΑΣΟΚ δεν επιθυμεί τις εκλογές, τις οποίες -όπως τόνισε- δεν θέλει ο κόσμος και οι οποίες δεν θα βοηθήσουν ούτε τους εργαζόμενους της δημόσιας τηλεόρασης. Ξεκινώντας τη δήλωσή του, ο κ. Βενιζέλος αναφέρθηκε στο θέμα της ΕΡΤ, λέγοντας πως «πριν 15 μέρες βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ένα τεράστιο θεσμικό πρόβλημα, λόγω της ατυχούς πρωτοβουλίας της ΝΔ να ενεργήσει μονομερώς ως κυβέρνηση» και τόνισε ότι πρέπει να επαναληφθούν οι εκπομπές της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης σε όλες τις συχνότητές της, όπως επιτάσσει και η απόφαση του ΣτΕ. Ο ίδιος επισήμανε πως αυτή τη στιγμή το μεγάλο θέμα είναι η αποκατάσταση της λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών και η άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Συμπληρωσε, όμως, πως ταυτοχρόνως έχει ανοίξει ζήτημα υπόστασης της ίδιας της κυβέρνησης, «ένα ζήτημα πολιτικής σταθερότητας στον τόπο μας, εν μέσω κρίσης, με δεδομένες τις μεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού, τα βήματα που έχουν γίνει και τα προβλήματα που έχουμε ακόμη μπροστά μας και πρέπει να τα διαπραγματευτούμε με τον καλύτερο και ασφαλέστερο τρόπο». Δίνοντας το περίγραμμα των όσων έχουν συμφωνηθεί μέχρι στιγμής για την ΕΡΤ, ο κ. Βενιζέλος είπε πως ο πρωθυπουργός και η ΝΔ αποδέχονται την άμεση επαναλειτουργία των εκπομπών της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης σε όλες τις συχνότητες και την άμεση επαναπρόσληψη περίπου 2.000 εργαζομένων με ειδική μέριμνα και για τα μουσικά σύνολα, για τα οποία θα διαμορφωθεί ειδικό θεσμικό πλαίσιο. Παράλληλα, είπε ότι θα υπάρξει επιτροπή προσωπικοτήτων που θα εγγυάται το νέο σχήμα και την ανεξαρτησία του μεταβατικού σχήματος, νέος υφυπουργός υψηλού κύρους και άλλης πολιτικής ταυτότητας από τους υπουργούς που χειρίστηκαν έως τώρα το θέμα χωρίς επιτυχία. «Έχουν γίνει βήματα προσέγγισης και κινήσεις επανόρθωσης» τόνισε, τα οποία παρότι δεν ικανοποιούν πλήρως το ΠΑΣΟΚ και απέχουν από την αρχική και πλήρη θέση του, ωστόσο επιτρέπουν να υπάρξει συζήτηση «για το πολύ πιο μεγάλο θέμα που είναι διακυβέρνηση και η πορεία του τόπου, η επαναθεμελίωση της κυβερνητικής συνεργασίας». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε αναλυτικά για την ανάγκη επικαιροποίησης της προγραμματικής συμφωνίας, «με θεσμική ισοτιμία των κυβερνητικών εταίρων, με σοβαρότητα, καλοπιστία, χωρίς μονομερείς ενέργειες, χωρίς αλαζονικές συμπεριφορές, χωρίς τετελεσμένα και χωρίς περιττά τελεσίγραφα». «Είναι προφανές -τόνισε αιχμηρά- πως η κυβέρνηση πρέπει να έχει ορίζοντα τετραετίας, χωρίς εκπλήξεις μεταξύ των εταίρων και χωρίς μικροκομματικούς υπολογισμούς. Και είναι προφανές ότι όταν μετέχουμε σε μία ευθύνη, μετέχουμε όλοι σε μία ευθύνη. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να ανεχθεί το μέσα-έξω, το κατ’ επιλογήν, το αλα κάρτ, η δική μας συμπεριφορά είναι σταθερή, συνεπής, έντιμη καθαρή». Ο κ. Βενιζέλος ξεκαθάρισε πως το ΠΑΣΟΚ θέλει η κυβέρνηση να συνεχίσει ως τρικομματική και πρόσθεσε: «Θέλουμε και ζητούμε από τη ΔΗΜΑΡ να μετάσχει στην επαναθεμελίωση της κυβερνητικής συνεργασίας, σε μια πολιτισμένη ευρωπαϊκή Δημοκρατία όπως θέλουμε να είναι η Ελλάδα». Ακολούθως πρόσθεσε: «Δεν φοβόμαστε εκλογές και ξέρουμε πως είναι άλλο πράγμα οι δημοσκοπήσεις και άλλο πράγμα η αστείρευτη δυναμική της δημοκρατικής παράταξης (…) αλλά σεβόμαστε τη χώρα, την κοινωνία, τον πολίτη, την οικονομία, τον άνεργο, τον εργαζόμενο, τον επιχειρηματία». «Δεν θέλει ο κόσμος εκλογές, αλλά μια κυβέρνηση που να λειτουργεί σωστά και αποτελεσματικά, με προοδευτικό πρόσημο» ανέφερε και έθεσε το ερώτημα: «Θα βοηθήσει τους εργαζόμενους της ΕΡΤ η διάλυση της Βουλής και προσφυγή σε εκλογές; Θα τους ξαναοδηγήσει στη δουλειά τους; Θα οδηγήσει σε επαναλειτουργία της ΕΡΤ ή σε πολύμηνη καθυστέρηση λόγω της απειλής διπλών πάντα εκλογών ή θα έχει γίνει μια μεγάλη τρύπα στο νερό; Τρύπες στο νερό για να κερδίσουμε φευγαλέες εντυπώσεις δεν κάναμε, δεν κάνουμε!». Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο κ. Βενιζέλος είπε: «Το μήνυμά μας είναι καθαρό, είναι μήνυμα σταθερότητας, ευθύνης και συγκεκριμένων χειροπιαστών αποτελεσμάτων για όλους, από τους εργαζόμενους της ΕΡΤ μέχρι τον πιο νέο άνεργο της χώρας αυτής που βιώνει την αγωνία του». Πηγή megatv.com
  Στα 3,84 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το δημοσιονομικό έλλειμμα στο πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2013, έναντι ελλείμματος 10,8 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2012 και στόχου για έλλειμμα 7,06 δισ. ευρώ. Το πρωτογενές έλλειμμα διαμορφώθηκε σε 970 εκατ. ευρώ και είναι σημαντικά μειωμένο έναντι του πρωτογενούς ελλείμματος 2,35 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο [...]
Ο αρχηγός του Σοσιαλιστικού Κόμματος δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η νίκη θα είναι σαρωτική.
Θυμάστε τότε που το σεξ ήταν αδιαπραγμάτευτο κομμάτι της καθημερινότητάς σας και όχι μια περιστασιακή δραστηριότητα;
Την ώρα που η αγωνία για το μέλλον του Βασίλη Σπανούλη πήρε μικρή παράταση, ο Ολυμπιακός τα βρήκε σε όλα με τον Έισι Λο. Μετά από επαφές 3-4 ημερών με τον...
Ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα χαιρέτισε σήμερα την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, βάσει της οποίας ο πολιτικός γάμος μεταξύ ανθρώπων του ιδίου φύλου θα εξασφαλίζει ισότιμα δικαιώματα σε ευε
Αρνητική τροπή φαίνεται πως παίρνει η νέα περιπέτεια της υγείας του Νέλσον Μαντέλα, καθώς το τελευταίο 24ωρο η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη, σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας.διαβάστε περισσότερα
Θέμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5*5 ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ & ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ -ΣΕΛΕΡΟΥ Ημ/νια: 22/06/2013 13:40:02Φορέας: Δήμος ΑβδήρωνΑΔΑ: ΒΕΖ5Ω6Γ-ΡΤ9
Με βαρέλι χωρίς πάτο παρομοίασε την ελληνική αγορά καυσίμων ο πρόεδρος των Ελληνικών Πετρελαίων Χρήστος Κομνηνός, αναφερόμενος, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, στη δραματική πτώση της κατανάλωσης που έφθασε για το πετρέλαιο θέρμανσης και το 70%  ...
Στο στόχαστρο το warrant της ΕΤΕ και η Ιντραλότ.
Την πρόθεσή της να μην παραιτηθεί, παρά το σχετικό αίτημα της Λέγκα και του κινήματος «Πέντε Αστέρων», έκανε γνωστή η Ιταλογερμανίδα υπουργός Ισότητας Γιοζέφα Ίντεμ, η οποία κατηγορείται για φοροδιαφυγή...Η κεντροαριστερή υπουργός, γερμανικής καταγωγής και πρώην πρωταθλήτρια του κανό, σύμφωνα με τον ιταλικό τύπο, επί τέσσερα χρόνια δεν κατέβαλε φόρο ακινήτων. Ο σχετικός φόρος σχετίζεται με το γυμναστήριο που η Ίντεμ έχει αποκτήσει, έξω από την πόλη Ραβέννα, στην βόρειο Ιταλία.Η υπουργός Ισότητας, όπως προκύπτει από δημοσιογραφικές έρευνες, δήλωσε το σχετικό ακίνητο ως πρώτη κατοικία, κάτι που της επέτρεψε να μην καταβάλει φόρο ιδιοκατοίκησης.«Είμαι έντιμη αλλά όχι αλάθητη. Ζητώ συγγνώμη για καθυστερήσεις και παρατυπίες, θα τις διορθώσω, αλλά δεν παραιτούμαι», δήλωσε πριν λίγο η υπουργός της κυβέρνησης Λέττα, κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου στο κυβερνητικό μέγαρο της Ρώμης, Παλάτσο Κίτζι.«Στην Γερμανία κανείς δεν θα αναγκαζόταν σε παραίτηση για ένα τέτοιου είδους πρόβλημα», υπογράμμισε η Ίντεμ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.Ακόμη, σύμφωνα με την εφημερίδα «Κορριέρε Ντέλλα Σέρα», κατά την διάρκεια προηγούμενης θητείας της ως δημοτική σύμβουλος, η Ιταλογερμανίδα σαρανταεvvιάχρονη πρώην διεθνής πρωταθλήτρια, φέρεται, επίσης, να δημιούργησε εταιρεία, στην οποία απασχολείτο ως υπάλληλος. Τα ένσημά της -όπως αναφέρεται στο άρθρο της εφημερίδας του Μιλάνου- κλήθηκε να καταβάλει, στην συνέχεια, η ιταλική δημόσια διοίκηση. Το ποσό στο οποίο γίνεται αναφορά προσεγγίζει τις οκτώ χιλιάδες ευρώ.«Κέρδισα πάνω από τριάντα μετάλλια για την Ιταλία, πήρα μέρος σε οκτώ Ολυμπιάδες και απέκτησα δύο παιδιά. Μπήκα στην πολιτική με στόχο να στηρίξω τα δικαιώματα των γυναικών και τον αθλητισμό. Για τις φορολογικές μου υποχρεώσεις είχα ζητήσει την βοήθεια επαγγελματιών του τομέα, κι αν έγιναν λάθη, επαναλαμβάνω ότι θα διορθωθούν», ολοκλήρωσε η Γιοζέφα Ίντεμ.
Για τέσσερα ακόμη χρόνια θα ανήκει στους Ουίζαρντς ο Μαρτέλ Γουέμπστερ, καθώς αποδέχτηκε την πρόταση για 22 εκατ. δολάρια. Ο 26χρονος φόργουορντ είχε φέτος 11,4 πόντους και 3,9 ριμπάουντ κατά μέσο όρο με την ομάδα της Ουάσινγκτον, πραγματοποιώντας την καλύτερη σεζόν της οκταετούς καριέρας του στο ΝΒΑ.  
Παρά την παράταση που δόθηκε στις προθεσμίες για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων για φυσικά πρόσωπα, ο Άρειος Πάγος δεν έδωσε ανάλογη παράταση και για την υποβολή των δηλώσεων του πόθεν έσχες. "Όπως ρητά προβλέπεται από το νόμο (άρθρο 1 παρ. 2 του ν.3213/2003) η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης υποβάλλεται 'το αργότερο την 30 Ιουνίου κάθε έτους'. [...]
Αποκλειστικό από taxalia: κορυφαίο στέλεχος της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας μας αποκάλυψε τις απαιτήσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ! Έξαλος ο πρωθυπουργός με Διαβάστε περισσότερα / read more...
Θέμα: Απευθείας ανάθεση προμήθειας κοντέινερ για την αποθήκευση υλικών αντιρρύπανσης – απορρύπανσης στην GLASSART A.E., έναντι ποσού 4.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.Ημ/νια: 04/07/2013 15:40:49Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥΑΔΑ: ΒΛ49ΟΡΗΜ-Φ6Σ
Σίγουρος ότι ο Κάιλ Χάινς είναι ο παίκτης που έλειπε από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ώστε η ρωσική ομάδα να κατακτήσει το πρωτάθλημα Ευρώπης, εμφανίστηκε ο πρώην συμπαίκτης του Αμερικανού σέντερ στον Ολυμπιακό, Πέρο Άντιτς.
Το gazzetta.gr αποκαλύπτει το δημοσίευμα για το ρατσιστικό σχόλιο του Τούρκου Ολυμπιονίκη παλαιστή, ο οποίος χαρακτήρισε τους Έλληνες σκυλιά! Aποστολή στη Μερσίνα, Δήμος Μπουλούκος.
Στο στόχαστρο πολλών ομάδων βρίσκεται ο Γιάκα Μπλάζιτς της Ολίμπια Λιουμπλιάνα. Ο Σλοβένος έκανε πολύ καλή χρονιά, ειδικά στην Euroleague τραβώντας πάνω του τα βλέμματα πολλών ευρωπαϊκών ομάδων, με τον Ερυθρό Αστέρα να είναι μία από αυτές.  Πάντως ο 23χρονος γκαρντ έχει θέσει ως προτεραιότητα στην καριέρα του το ΝΒΑ, καθώς σε λίγες μέρες θα βρεθεί στο Μιλγουόκι για να αγωνιστεί στο σάμερ λίγκ των Μπακς.
Έλαμψε δια της απουσίας του στον ημιτελικό της Κυριακής του Your Face Sounds Familiar ο Νίκος Γκάνος και όπως μάς ενημέρωσε (χωρίς να δώσει λεπτομέρειες) η Μαρία Μπεκατώρου, αρρώστησε.
Ο άνθρωπος από ατσάλι είναι μια από τις καλύτερες ταινίες που περιμένουμε μέσα στο 2013. Λίγα λόγια [...]
  Καθόλου καλή σχέση με το σουτιέν δεν έχει η Sharon Stone. Αντιθέτως λατρεύει τα see through. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που φαίνεται στα φωτογραφίες. Η 55χρονη ηθοποιός δεν άφησε και πολλά στη φαντασία ενώ έκανε τα ψώνια της στην Πόλη του Φωτός. Τόσο ο φακός όσο και ο κόσμος πέτυχαν τα «αποκαλυπτήρια» της ηθοποιού, [...]
«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση υποδεχόμαστε τις τελευταίες ώρες σε κεντρικό κα περιφερειακό επίπεδο εκατοντάδες
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Σίμος Κεδίκογλου, απαντώντας στον ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ σχετικά με τα εγκαίνια του νέου
Στο… φουλ δουλεύουν οι «μηχανές» στην ΑΕΚ ενόψει για τη νέα χρονιά, με τον Δημήτρη Μελισσανίδη να στέλνει το μήνυμα στους συνεργάτες του για μεταγραφές επιπέδου… Super League.More...
Θέμα: ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (Α/Α 13/2013) ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (Α/Α 13/2013) ΣΤΗ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΗμ/νια: 18/06/2013 10:29:30Φορέας: Δήμος ΒισαλτίαςΑΔΑ: ΒΕΖΔΩ9Β-Λ06
Την «έγκρισή» ...
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (8045/22/45981-1/2013 )Ημ/νια: 17/06/2013 17:20:08Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗΑΔΑ: ΒΕΖ3Ι-ΦΨΜ
Ο Ήλιος συναντά τον Δία στους Διδύμους, ευνοώντας υγεία και καθημερινότητα.
Τους όρους και τις προϋποθέσεις για τους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος που χρήζουν ευνοϊκής μεταχείρισης σε σχέση με τις πληρωμές των λογαριασμών και τις διακοπές ηλεκτροδότησης ανακοίνωσε ο υφυπουργός ΠΕΚΑ Μάκης Παπαγεωργίου.Η απόφαση αφορά στους Read more...
Η πλειονότητα των μελών των σύγχρονων καταναλωτικών κοινωνιών, από τη στιγμή που εκχώρησε σε τρίτους το δικαίωμά της να μετέχει
Ακούστηκαν πολλά και γράφτηκαν πολλά για την Πάολα. Ο Βασίλης Καρράς μέσω του Newspistol σήμερα γράφει και δίνει απάντηση αλλά και ένα μήνυμα σε όσους δυσπιστούν και θέλουν να παραπληροφορούν τα καλώς κείμενα του τραγουδιού.
Δεν γνωρίζω, Αθηνά, αν ξορκίζεις την θλιβερή μοίρα των Ωνάσηδων με την πώληση του νησιού, αν ξεχρεώνεις λάθη παρελθόντος, αν πιέστηκες να το κάνεις, αν ξεκόβεις από ό,τι σε πονά, αλλά ο Σκορπιός έπρεπε να παραμείνει ελληνικός.
Εξήντα νέοι από χώρες της Ευρώπης που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία προσκλήθηκαν από τη Microsoft προκειμένου να συμμετέχουν σε ειδικό workshop που πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο, στις 18 Ιουνίου, με τίτλο «Driving Digital Jobs in Europe». Θέμα του workshop ήταν οι δυσκολίες που επιφυλάσσει για τους
A week after his party pulled out of the ruling coalition following a dispute over Prime Minister Antonis Samaras’s unilateral decision to close down state broadcaster ERT, Democratic Left leader Fotis Kouvelis lashed out at his former partners in government and appealed to the broader center-left to bolster his beleaguered party.
Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέβασαν σε 35 τον αριθμό των νεκρών από τις ταραχές αυτή την εβδομάδα στην περιοχή Σιντζιάνγκ της βορειο-δυτικής Κίνας, που κατοικείται από μουσουλμανικό πληθυσμό, και κατήγγειλαν ως «τρομοκρατικές επιθέσεις» ...
ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΥΤΙΝ ΣΤΟΥΣ G8 ΜΕ ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ (Αν θεωρείται ο λαδωμένος με τούρκικο χρήμα Κάμερον “Ευρωπαίος”). Αναφερόμενος δε στις φανερές αποκλίσεις μεταξύ των θέσεων της Ρωσίας και των υπόλοιπων επτά μελών του G8, ο ρώσος πρόεδρος σχολίασε πως δεν ένιωσε απομονωμένος κατά τη διάρκεια της συνόδου. Σημειώνεται ωστόσο πως η ανακοίνωση των G8 δεν περιέλαβε όρους για την αποχώρηση του Άσαντ από την εξουσία. Το θέμα είναι όπως έχουμε γράψει αρκετές φορές, πως θα αντιδράσει εάν τα δουλικά του Κλίντον – Σόρος, ανάψουν το φυτίλι. Εκεί θα κριθούν τα παντα. Όσο για την ελληνόφωνη εξουσιαστική κάστα; Θα ακουστεί ως ανέκδοτο, αλλά έχει πιάσει αγκαζέ τις εκδόσεις Λιακό και εκλιπαρεί το ξανθό γένος να κάνει το θαύματου αφού οι γερμανικές βαλίτσες 70 χρόνων δεν αφήνουν ελπίδες για “ντόπιους” πολιτικούς σωτήρες. Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Στον ΠΑΟΚ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για δύο ακόμη χρόνια ο Βαγγέλης Μαργαρίτης.Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:"Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι επήλθε συμφωνία με τον καλαθοσφαιριστή Βαγγέλη Μαργαρίτη, ο οποίος ανανεώνει την συνεργασία του με την ομάδα μας μέχρι και την αγωνιστική περίοδο 2014-2015. Η υπογραφή του νέου συμβολαίου του Βαγγέλη Μαργαρίτη με τον ΠΑΟΚ θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 στη 1μ.μ."
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζον Κέρι έκανε την Κυριακή λόγο για «αληθινή πρόοδο» μετά τη συνάντησή του με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς, αλλά πρόσθεσε ότι απομένει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει.
Θέμα: Έγκριση ΔαπάνηςΗμ/νια: 25/06/2013 21:20:46Φορέας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥΑΔΑ: ΒΕΖΧ469Β7Λ-ΑΔ6
Απρόσμενη εξέλιξη στο θέμα του Αντρέ Ιγκουαντάλα, καθώς το Σακραμέντο αποφάσισε να πάρει πίσω την 4ετή πρόταση για 56 εκατομμύρια δολάρια που του έκανε.Οι Σακραμέντο θέλησαν να κινηθούν δυναμικά για την απόκτηση του Αντρέ Ιγκουαντάλα και του πρότειναν 56 εκατομμύρια δολάρια για συμβόλαιο τεσσάρων ετών με αποτέλεσμα οι Νάγκετς να μην μπορούν να ματσάρουν τέτοια προσφορά. Απ' ότι φαίνεται όμως το ξανασκέφτηκαν και κατάλαβαν ότι υπερεκτίμησαν τον Ιγκουαντάλα και απέσυραν την πρόταση που του έκαναν στέλνοντάς τον και πάλι στην αγκαλιά των Νάγκετς. Ο Ιγκουαντάλα πέρυσι είχε 13 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ κατά μέσο όρο.
Ο Ντέιβιντ Μόγιες εντυπωσιάστηκε από την παρουσία του 26χρονου μέσου της Λάτσιο και έδωσε το ΟΚ για διερευνητικές επαφές.
Σοβαρές αντιδράσεις από γιατρούς, φυσικοθεραπευτές και άλλους παρόχους υγείας του ΕΟΠΥΥ έχει προκαλέσει η δημοσιοποίηση του ελλείμματος του Οργανισμού που, εάν δεν ... ληφθούν άμεσα μέτρα, εκτιμάται...
O Mιχάλης Τσόχος γράφει για την απολαυστική ερμηνεία του Benedict Cumberbatch, αλλά και το καλογραμμένο σενάριο, γεμάτο από ανατροπές και με ισχυρές δόσεις καλού βρετανικού χιούμορ που κάνουν το “Sherlock” την καλύτερη μίνι σειρά...  
O Iρλανδός επιθετικός του ΑΠΟΕΛ Κίλιαν Σέρινταν σε δηλώσεις του στην επίσημη ιστοσελίδα ανέφερε ότι ήρθε σε μια σπουδαία ομάδα Αναλυτικά οι δηλώσεις του : "Ήρθα στο ΑΠΟΕΛ γιατί είναι μία σπουδαία ομάδα, μεγάλη στην Ευρώπη, κυρίαρχη στην Κύπρο. Πήρα την τεράστια ευκαιρία να έρθω και να γίνω μέρος αυτής της ομάδας. Είμαι επιθετικός και στόχος μου είναι να πετύχω πολλά γκολ για να κερδίσει η ομάδα μου κι ελπίζω να τα καταφέρω".  

Την Παρασκευή, 5 Ιουλίου, θα δοθεί ξανά στην κυκλοφορία το τμήμα του οδικού δικτύου στην περιοχή της σήραγγας Τοπολίων στην Κίσσαμο Χανίων, όπου, με απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων, είχε... Ενημέρωση χωρίς όρια από την Ελλάδα και τον Κόσμο για όλα τα θέματα